Regulamin

Regulamin serwisu DogInclusive
Polityka prywatności serwisu DogInclusive
Polityka plików cookies serwisu DogInclusiveREGULAMIN SERWISU DOGINCLUSIVE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.doginclusive.com.

1.2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

1.3. Operator, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. DEFINICJE

2.1. Operator - Doginclusive Marta Roszkowska-Jermakow zarejestrowany przy ul. Wołoskiej 88/34, 02,507 Warszawa, NIP: 7393686468, REGON: 367618460

2.2. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która oferuje swoje usługi za pośrednictwem Serwisu

2.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

2.4. Użytkownicy – Usługodawcy i Klienci

2.5. Usługi –usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegające na oferowaniu noclegów, restauracji lub kawiarni, atrakcji turystycznych lub usług.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

3.1.1. połączenie z siecią Internet;

3.1.2. zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 11.0, Chrome 59, Safari 10, Mozilla Firefox 54, Opera 46 lub ich nowsze wersje);

3.1.3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

3.2. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Usługodawcom z Klientami, dokonywanie Rezerwacji oraz dodanie swojej oferty Usługi za pośrednictwem Serwisu oraz dokonywanie oceny Użytkowników.

3.3. Operator umożliwia Usługodawcom dodanie oferty Usługi polegającej na:

3.3.1. organizacji aktywności,

3.3.2. udostępnieniu Klientom oferty noclegu w nieruchomości Usługodawcy.

3.3.3. świadczeniu usług gastronomicznych

3.3.4. świadczeniu usług fryzjerskich i szkoleniowych

3.4. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Usługodawców były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Dostawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

3.5. Wszystkie ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT.

4. REJESTRACJA

4.1. Treść umieszczoną w Serwisie można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.

4.2. W celu korzystania z Serwisu polegającego na dodaniu Usługi przez Usługodawcę wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenia konta oraz zaakceptowania Regulaminu.

4.3. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

4.3.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

4.3.2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4.3.3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4.4. Dokonując rejestracji użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jest danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

5.1. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.

5.2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI

6.1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania przez niego przez Użytkowników

6.2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

6.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

6.2.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;

6.2.3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

6.2.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

6.3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Usługodawcy w przypadku gdy jest ona niezgodna z polityką Operatora lub z postanowieniami Regulaminu.

6.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

6.5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z Usług Serwisu.

7. OPŁATY

7.1. Operator nie pobiera dodatkowych opłat od Klientów za korzystanie z Serwisu

7.2. Operator pobiera od Usługodawcy jednorazową opłatę za 12 miesięcy korzystania z Serwisu na zasadach określonych w cenniku zamieszczonym pod adresem: www.doginclusive.com/cennik. Opłata nie przedłuża się automatycznie na kolejne lata.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

8.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

8.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;

8.1.3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);

8.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;

8.1.5. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

8.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

8.1.7. Działalność Usługodawców.

8.2. Operator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Usługodawcą i Klientem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.

9. REKLAMACJE

9.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące realizacji Usług bezpośrednio do Usługodawcy.

9.2. Reklamacje, o których mowa w pkt 9.1. Regulaminu mogą dotyczyć jakości wykonanej Usługi przez Usługodawcę.

9.3. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące działalności Serwisu bezpośrednio u Operatora

9.4. W przypadku określonym w pkt 10.3. Regulaminu, reklamację należy złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie.

9.5. Reklamacja winna zawierać w szczególności:

9.5.1. oznaczenie Użytkownika;

9.5.2. numer Rezerwacji podany Użytkownikowi w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

9.5.3. przedmiot reklamacji;

9.5.4. opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

9.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

10. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

10.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.

10.2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie.

10.3. Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach handlowych.

10.4. Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celu wysyłki newslettera.

10.5. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów Usług oraz materiałów filmowych Usługodawców.

10.6. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni)

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

11.1. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

11.2. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2017 r.

12.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Użytkowników droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU DOGINCLUSIVE

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu DogInclusive.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Doginclusive Marta Roszkowska-Jermakow z siedzibą przy ul. Wołoskiej 88/34, 02,507 Warszawa, NIP: 7393686468, REGON: 367618460 NIP 7393686468, REGON 367618460.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików "cookies" [patrz Polityka plików "cookies"]

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zgłoszenia oferty do Serwisu.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis DogInclusive. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce "Kontakt".POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU DOGINCLUSIVE

1. Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.